របៀបឆ្លាតវៃជាមួយលុយ

220

ភាពឆ្លាតវៃជាមួយលុយមិនចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ឬមានប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារនៅក្នុងធនាគារនោះទេ។ មិនថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកយ៉ាងណាទេអ្នកអាចកាន់តែមានទំនុកចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់បំណុលរបស់អ្នកដោយបង្កើតការសន្សំរបស់អ្នកនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តអោយបានល្អក្នុងការចាយវាយ។ ខាងក្រោមនេះជាចំនេះដឹងក្នុងការអនុវត្ត​។

១) គ្រប់គ្រងថវិការបស់អ្នក៖​

  • កំណត់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក​៖​ គិតអំពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងមូលហេតុ។​បន្ទាប់មកត្រូវកំណត់នូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីទៅដល់ទីនោះ។​
  • មើលពីប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែសរុបរបស់អ្នក៖​​​ ចាប់ផ្តើមដោយការគណនាប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែសរុបរបស់អ្នក។ មិនត្រឹមតែរាប់បញ្ចូលប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបានពីការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបានពីកន្លែងផ្សេងៗ
  • គណនាការចំណាយចាំបាច់របស់អ្នក៖​​ 
  • បែងចែកការចំណាយមិនចាំបាច់របស់អ្នក៖​​ 
  • រកមើលអី្វដែលអាចកាត់បន្ថយការចំណាយ៖​​ 
  • តាមដានការចំណាយប្រចាំខែរបស់អ្នក៖​​ 
  • បង្កើតការសន្សំខ្លះចូលក្នុងថវិការបស់អ្នក៖​​ 

២) ទូទាត់បំណុល​៖ 

៣) ​រៀបចំការសន្សំ​៖ 

៤) ការចាយវាយដោយឆ្លាតវៃ៖ 

  • ផ្តល់អាទិភាពដល់តំរូវការរបស់អ្នក៖
  • តាមដានការចំណាយរបស់អ្នក៖